Dokumenty


Oboznámenie so spracovaním osobných údajov

podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

H5SMS, s.r.o. so sídlom Timravy 5052/27, 036 01 Martin, IČO: 44 127 618 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom softvéru na webovom rozhraní/webový portál NESTOJ V RADE.SK

B. Účel spracúvania osobných údajov:

Spracovanie údajov pre rýchle online objednávanie termínu u lekára

 • online objednanie termínu u lekára
 • pripomenutie termínu a úkonov spojených s rezerváciou
 • zaregistrovanie sa v databáze klientov
 • zasielanie newsletteru o ponúkaných novinkách

C. Zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko
 • emailová adresa a telefónne číslo
 • rodné číslo
 • údaje požadované lekárom (nepovinné)

D. Doplňujúce informácie

 1. Preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje na základe záznamu o poučení oprávnenej osoby
 2. Súhlas dotknutej osoby
 3. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam – zdravotníckym zariadeniam uvedeným na www.nestojvrade.sk (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami
 4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1.
 5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
 6. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.
 7. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú uvedení v objednávke termínu u lekára.
 8. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 9. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

E. Poučenie o právach dotknutej osoby:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  • Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f), možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracovaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 5. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 9. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 10. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 11. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba v zmysle paragrafu 11 zákona č. 122/2013 Z.z. osobných údajov dávam svoj súhlas spoločnosti H5SMS, s.r.o. so sídlom Timravy 5052/27, 036 01 Martin, IČO: 44 127 618 na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.

Vymedzený účel:

Spracovanie údajov pre rýchle online objednávanie termínu vyšetrenia u lekára:
 • online objednanie termínu vyšetrenia u lekára, pripomenutie vyšetrenia a úkonov spojených s rezerváciou termínu
Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa a telefónne číslo budú na základe zmluvy poskytované tretej strane – zdravotníckym zariadeniam, ktorých zoznam je uvedený na www.nestojvrade.sk za účelom rezervácie termínu vyšetrenia a úkonov s ňou spojených.

Zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko,
 • emailová adresa a telefónne číslo
 • rodné číslo
 • údaje požadované lekárom (nepovinné)
Doba platnosti súhlasu: po dobu 2 rokov

Všeobecné obchodné podmienky

 • I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli www.nestojvrade.sk.
  2. Prevádzkovateľom portálu www.nestojvrade.sk (ďalej len „Portál“) a poskytovateľom služieb je H5SMS, s.r.o., s miestom podnikania Timravy 5052/2, 036 01 Martin, IČO: 44127618, IČ DPH: SK2022593980, DIČ: 2022593980, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info@h5sms.sk; tel. kontakt: +421 918 634 053.
  3. Službou sa rozumejú on-line informačné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie termínu u Poskytovateľa služby (ďalej len „Služba“).
  4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).
  5. Poskytovateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby a u ktorej je možné si objednať termín (ďalej len „Poskytovateľ“).
  6. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o rezerváciu termínu u Poskytovateľa
 • II. Základné podmienky používania

  1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky, t.j. Poskytovateľom služby a stranou dopytu, t.j. Klientom. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť rezervácie termínu. Uzavretím rezervácie termínu dochádza ku vzniku záväzku medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné nároky z náhrady škody a z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.
  2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah súborov a poskytnutých informácií ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe rezervácie termínu.
  3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených v súboroch a poskytnutých informáciách tretími stranami.
  4. Údaje uverejnené na Portáli pod záložkou Poskytovateľa sú poskytované Poskytovateľmi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť uvádzaných údajov.
  5. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
  6. Služby Portálu sú poskytované podľa cenníku stanoveného vo Všeobecných obchodných podmienkach.
  7. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webovej stránky. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.
 • III. Ochrana osobných údajov a súkromia

  1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje i za účelom informovania a propagácie o službách Prevádzkovateľa. Používateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov za informačným a propagačným účelom. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@h5sms.sk, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
  2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.
  4. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len povinné údaje, ktorými je e-mailová adresa a heslo, ktoré Používateľ zadal sám pri vytváraní svojho používateľského konta. Pokiaľ Používateľ zadá aj iné údaje nad rozsah povinných údajov, Prevádzkovateľ bude uchovávať aj tieto údaje.
  5. V prípade Poskytovateľa služby Prevádzkovateľ uchováva aj meno a priezvisko alebo názov, sídlo alebo bydlisko, e-mailovú adresu, IČO, DIČ, prípadne iné údaje poskytnuté Poskytovateľom služby, ktoré Poskytovateľ zadal ako údaje potrebné pri vystavení faktúry.
  6. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií. Používateľ taktiež súhlasí v rámci poskytovania služieb s používaním cookies.
 • IV. Registrácia Používateľa

  1. Využívanie služieb Portálu je podmienené registráciou Poskytovateľa služby.
  2. Registrovaní Poskytovatelia služieb musia mať v ponuke termíny na sprostredkovanie, niektoré môžu byť za poplatok. Pridávanie termínov je výlučne v kompetencii Prevádzkovateľa, na vyžiadanie Poskytovateľa služby a za podmienok stanovených vo VOP.
  3. Používateľ registráciou v systéme nestojvrade.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich kontách.
  4. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
  5. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov na e-mailovú adresu info@h5sms.sk.
 • V. Sprístupnenie konta

  1. Poskytovatelia služieb môžu služby začať využívať bezodkladne po oznámení Prevádzkovateľa o sprístupnení služieb.
 • VI. Úprava údajov používateľa

  1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať konto Používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.
  2. Používateľ môže požiadať Prevádzkovateľa o úpravu údajov Používateľa
  3. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.
  4. Pokiaľ sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Nastavenia – základné údaje“ používateľského menu.
 • VII. Správanie sa Používateľov

  1. Poskytovateľ služby plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených termínov na objednanie a informácií o Poskytovateľovi služby.
  2. Poskytovateľ služby je povinný:
   • a) zabezpečiť aby predmetom bolo výlučne sprostredkovanie termínu o Poskytovateľa,
   • b) zabezpečiť, aby obsah vlastných informácií bol upravený tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so zákonmi SR,
   • c) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o všetkých okolnostiach,
   • d) neponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia so sprostredkovaním termínu.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku používateľa v prípade, že mu používateľ nedokáže preukázať svoju existenciu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  4. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli bude v súlade s Podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa v prípade, ak používateľ Podmienky porušuje.
  5. Používateľ sám zodpovedá za splnenie povinností, vyplývajúcich na strane Poskytovateľa zo sprostredkovania termínu. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii realizátora služby, pre ktorú sa termín sprostredkuje.
 • VIII. Cenník služieb

  1. Ceny služieb sa odvíjajú od zvolenej služby. Ceny sú uvádzané s DPH.
  2. V prípade zmeny cien služieb, nebude mať táto zmena vplyv na už uhradené poplatky za služby.
  3. Poskytovateľ poskytuje nasledovné platené služby:
   • Rezervácia termínu na vyžiadanie: 10€, vrátane DPH
   • Prednostná konzultácia na vyžiadanie: 12,- €, vrátane DPH
   • Vyšetrenie na vyžiadanie sobota: 10,- €, vrátanie DPH
   • Lekárska prehliadka: 5,- €, vrátanie DPH
   • Vyšetrenie: 5,- €, vrátane DPH
  4. Storno poplatok, v prípade požiadavky na stornovanie platby je 3€, vrátane DPH. Platbu je možné stornovať na základe písomnej požiadavky odoslanej na info@h5sms.sk. Na základe požiadavky bude rezervácia termínu zrušená prevádzkovateľom.
  5. Služby sú Klientovi poskytnuté na základe úhrady platby. Platbu je možné realizovať jedine prostredníctvom platobnej brány pay24. Po úhrade ceny za zvolené služby, systém automaticky vygeneruje e-mail s faktúrou vo formáte pdf. Termín je potvrdený až po realizácii platby. Email sa generuje až po platbe, nie skôr.
  6. Platba prostredníctvom platobnej brány 24pay (platba kartou, cez internet banking a ďalšie platobné metódy) je realizovaná v zabezpečenom prostredí.
  7. Pokiaľ by potvrdenie platby nebolo doručené Klientovi do 60 minút, je Klient oprávnený službu reklamovať.
  8. V prípade akýchkoľvek problémov s realizáciou platby Klient kontaktuje Poskytovateľa na e-mailovej adrese info@h5sms.sk alebo na zákazníckej podpore 24pay trasactions@24-pay.com.
 • IX. Záverečné ustanovenia

  1. V prípade, že sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným, resp. bude v rozpore s platným právnym predpisom Slovenskej republiky, Prevádzkovateľ a Používateľ sa dohodli, že budú hľadať pri riešení sporu platné ustanovenie, ktoré bude svojím obsahom a rozsahom významovo najbližšie k ustanoveniu, ktoré sa stalo neplatným alebo ktoré sa dostalo do rozporu s platným právnym predpisom Slovenskej republiky.
  2. Poskytovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť systému, pokiaľ zavinenie spôsobia tretie strany, t.j. pri poruche internetu alebo pri nefunkčnosti serveru.
  3. Právne vzťahy bližšie neupravené vo VOP sa spravujú prísl. ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
  4. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť tieto VOP v záujme efektivity a zlepšenia kvality ním poskytovaných služieb. Zmenu VOP oznámi zaslaním správy na e-mailovú adresu Používateľa či iným vhodným spôsobom. Ak Používateľ písomne neoznámi nesúhlas s navrhovanou zmenou VOP pred dňom účinnosti zmeny VOP, platí, že navrhovanú zmenu VOP prijal s účinnosťou odo dňa účinnosti navrhnutého Poskytovateľom.
  5. Tieto VOP sú platné od 01.06.2016.